بایگانی های ماهانه: شهریور ۱۳۹۹

افتخاری دیگر برای آیکیدو کاراته

بسمـــه تعالی باعنایت به پیشنهاد شیهـان ابوالفضل سازنده رئیس هیات همگانی سبک آی کی دو کاراته به ریاست محترم آی کی دو کاراته جمهوری اسلامی ایران شیهان امیرحسین امیــری   جناب...