سالن ورزشی گلها

بسم الله الرحمن الرحیم

سالن ورزشی گلها

قرچک ، شهرک گلها ، نبش گلها ۱۲ ، سالن ورزشی گلها

روزهای فرد: یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
ساعت شروع: ۲۱ الی ۲۲:۳۰ ۲۱ الی ۲۲:۳۰ ۲۱ الی ۲۲:۳۰