سالن ورزشی طلاییه

بسم الله الرحمن الرحیم

سالن ورزشی طلاییه

قرچک ، شهرک طلاییه ، میدان گل گندم ، سالن ورزشی طلاییه

روزهای زوج: شنبه دوشنبه چهارشنبه
ساعت شروع: ۲۱ الی ۲۴ ۲۱ الی ۲۴ ۲۱ الی ۲۴