سالن بسیج امام موسی کاظم(ع)

بسم الله الرحمن الرحیم

باشگاه حوزه بسیج امام موسی کاظم(ع)

تهران ، خیابان نبرد شمالی ، خیابان پاسدار گمنام ، نبش قنادی ژله ، ساختمان حوزه بسیج امام موسی کاظم(ع)

روزهای زوج: شنبه دوشنبه چهارشنبه
ساعت شروع: ۱۶:۳۰ الی ۱۸ ۱۶:۳۰ الی ۱۸ ۱۶:۳۰ الی ۱۸