افتخاری دیگر برای آیکیدو کاراته

بسمـــه تعالی

باعنایت به پیشنهاد شیهـان ابوالفضل سازنده رئیس هیات همگانی سبک آی کی دو کاراته

به ریاست محترم آی کی دو کاراته جمهوری اسلامی ایران شیهان امیرحسین امیــری
 
جناب آقای استاد مهدی بهمن آبادی طی حکمی بمدت یکســال

به سمت دبیر هیات همگانی سبک آی کی دو کاراته منصوب گردید.

مدیر سایت

آرامش ، تفکر ، امنیت = آی کی دو

دیدگاهتان را بنویسید